LỚN TUỔI, KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU CÓ HỌC PIANO ĐƯỢC KHÔNG?